Umowę ubezpieczenia na życie ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem terminu określonego w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Taki krok powinien być jednak dobrze przemyślany ze względu na ryzyko utraty części już wpłaconych środków.

Kwestia wypowiedzenia jest w świetle prawa już od dawna uregulowana. Osobę ubezpieczoną zainteresuje kilka zapisów Kodeksu Cywilnego:

Art. 812 § 4

  • wypowiedzenie jest dopuszczalne w odniesieniu do umów ubezpieczenia zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy

  • z kontynuowania umowy ubezpieczenia rezygnować może ubezpieczający

  • ubezpieczony nie ma obowiązku podawać przy tym przyczyn swojej rezygnacji

  • odstąpienie może być zrealizowane w terminie 30 dni od zawarcia umowy, a gdy ubezpieczającym jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od jej zawarcia

     

Art. 830

Jeżeli z umowy nie wynika inaczej, umowę uważa się za wypowiedzianą przez ubezpieczającego wówczas, gdy składka lub jej część nie została zapłacona w terminie określonym w umowie:

  • § 1 – przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia osobowego przez ubezpieczającego w każdym czasie z zachowaniem terminu określonego w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia

  • § 3przewidziano możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela, przy czym możliwość ta została wyłącznie ograniczona do wypadków wyraźnie przewidzianych w ustawie

 

Wykorzystaj możliwości prostego narzędzia

 

Dodatkowo o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument, który zawarł na odległość umowę ubezpieczenia, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając ubezpieczycielowi stosowne oświadczenie na piśmie, tj. wypowiedzenie polisy na życie w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 16b ust. 3, jeżeli jest to termin późniejszy.

 

Składka z ubezpieczenia na życie zwracana jest w wartości nominalnej, więc klient otrzymuje tyle, ile wpłacił, bez odsetek czy uwzględnienia inflacji rocznej. Kosztem zawarcia takiej polisy ubezpieczenia na życie są odsetki, jakie można by uzyskać inwestując składki w lokatę bankową.


Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia grupowegopowinno być decyzją bardzo dokładnie przemyślaną. Powinno się przeanalizować wszystkie możliwe rozwiązania, takie jak czasowe zawieszenie opłacania składek czy też rezygnacja z opcji dodatkowej ochrony.